Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot patērētāju tiesību un interešu aizsardzību, lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju efektīvi īstenot savas patērētāja tiesības, būt pārliecinātiem par preču un pakalpojumu drošumu, nodrošinātu sabiedrības informētību par patērētāju tiesībām, kā arī veikt efektīvu uzraudzību, lai nodrošinātu labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi un godīgu konkurenci.

Galvenās aktivitātes:

  1. īstenot patērētāju kolektīvo interešu uzraudzību;
  2. īstenot preču un pakalpojumu drošuma un atbilstības uzraudzību;
  3. nodrošināt valsts metroloģisko kontroli;
  4. nodrošināt bīstamo iekārtu uzraudzību;
  5. īstenot reklāmas, e-komercijas un komercprakses uzraudzību;
  6. izskatīt patērētāju iesniegumus un sūdzības;
  7. informēt un konsultēt patērētājus;
  8. nodrošināt nebanku kredīta devēju un ārpus tiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanu un uzraudzību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Veikta preču un pakalpojumu tirgus uzraudzība, valsts metroloģiskā uzraudzība un bīstamo iekārtu tehniskā uzraudzība

Īstenoti projekti preču vai pakalpojumu drošuma un atbilstības uzlabošanai, bīstamo iekārtu un valsts metroloģiskajai uzraudzībai (skaits)

11

11

11

11

11

Veiktas tirgus uzraudzības, metroloģiskās uzraudzības un bīstamo iekārtu uzraudzības pārbaudes (skaits)

1 310

1 150

1 150

1 150

1 150

Veiktas ekodizaina preču tirdzniecības, ražošanas un pakalpojumu sniegšanas vietu pārbaudes (skaits)

-

-

50

50

50

Veikta ekodizaina preču testēšana (skaits)

-

-

5

5

5

 Izsniegtas licences tūrisma pakalpojumu sniedzējiem (skaits)

-

-

300

300

300

Veiktas licencēto tūrisma pakalpojumu sniedzēju licences prasību ievērošanas pārbaudes (skaits)

-

-

25

50

50

Uzturēta, pilnveidota un aktualizēta TATO datu bāze (skaits)

-

-

1

1

1

Veikta prioritāro jomu drošuma un atbilstības novērtēšanas projektu preču testēšana (skaits)

154

150

150

150

150

Sniegts atbalsts iedzīvotājiem un komersantiem patērētāju tiesību jomā

Izskatīti patērētāju iesniegumi un sūdzības (skaits)

2 485

1 800

1 800

1 800

1 800

Sniegtas konsultācijas patērētājiem un komersantiem (skaits)

39 606

35 000

35 000

35 000

35 000

Patērētāju un komersantu strīdu alternatīva risināšana (risināto strīdu skaits)

25

200

200

200

200

Nodrošināta patērētāju ekonomisko interešu aizsardzība

Īstenoti projekti patērētāju ekonomisko interešu aizsardzībai (skaits)

8

8

8

8

8

Izskatītas administratīvās lietas par patērētāju kolektīvo interešu pārkāpumiem reklāmas, e-komercijas un netaisnīgas komercprakses jomās (skaits)

260

200

200

200

200

Nebanku kredīta devēju/ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana un uzraudzība (skaits) 1

88

81

 56/25

56/25

56/25

1 Iepriekšējais nosaukums līdz 2017.gadam “Nebanku kredīta devēju un ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana un uzraudzība (skaits)”

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 846 590

2 383 111

2 895 983

2 865 781

2 865 781

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

536 521

512 872

-30 202

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

29,1

21,5

-1,0

-

Atlīdzība, euro

1 506 860

1 880 724

2 249 208

2 249 102

2 249 102

Vidējais amata vietu skaits gadā

92

96

1031

103

103

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 365

1 601

1 790

1 790

1 790

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

125

36 192

36 339

36 339

36 339

6 amata vietas pārceltas no programmas 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana” un viena amata vieta no programmas 28.00.00 “Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana”

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

512 872

512 872

t. sk.:

Prioritāri pasākumi:

-

506 342

506 342

Eiropas Padomes direktīvas pārņemšana tūrisma jomā un normatīvo regulējumu nodrošināšana attiecībā uz ekodizaina un energomarķējuma prasību ievērošanu

-

226 000

226 000

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošana

-

280 342

280 342

Citas izmaiņas

-

6 530

6 530

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

6 530

6 530