Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt brīvas un godīgas konkurences attīstību visās tautsaimniecības nozarēs un veidot sabiedrības izpratni un atbalstu attiecībā uz konkurences nepieciešamību.

Galvenās aktivitātes:

  1. stiprināt iestādes darbības kapacitāti, balstoties uz profesionāliem un atbildīgiem darbiniekiem;
  2. atklāt un novērst būtiskus konkurences pārkāpumus, tirgus kropļojumus, nepieļaut tirgus koncentrācijas nelabvēlīgu ietekmi;
  3. veicināt nozares dalībnieku un publisko personu izpratni par brīvu un godīgu konkurenci, konkurences politiku un kultūru;
  4. stiprināt iestādes lomu un atpazīstamību starptautiskajā vidē.

Programmas izpildītājs: Konkurences padome.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Būtisku konkurences pārkāpumu, tirgus kropļojumu atklāšana, novēršana, tirgus koncentrācijas nelabvēlīgas ietekmes nepieļaušana

Veikti prevencijas pasākumi (iespējamo pārkāpumu lietu izmeklēšana / tirgu izpētes (pasākumu skaits/ pasākumu skaits ar augsto prioritāti))

25/13

25/11

25/11

25/11

25/11

Izvērtēta tirgus dalībnieku plānoto apvienošanās seku ietekme uz konkurējošo vidi (lietas /konkurences situāciju tirgos izpētes skaits)

20/5

16/6

16/6

16/6

16/6

Veiktas padziļinātu inspekcijās iegūto datu (e-pierādījumu) analīzes (skaits )

8

8

8

8

8

KP novērsti ierobežojumi no publisko personu darbības (sasniegtā pozitīva rezultāta īpatsvars pret visu veikto pasākumu skaitu %)

30

15

20

20

20

Pabeigts administratīvais process tiesā un spēkā atstātie KP lēmumi (īpatsvars %)

100

80

80

80

80

Nozares dalībnieku un publisko personu izpratnes veicināšana par brīvu un godīgu konkurenci, konkurences politiku un kultūru

Panākts sadarbības partneru atbalsts konkurences ideju popularizēšanā un nodrošināta mērķauditoriju aptveramība (pasākumu skaits)

31

x

x

x

x

Panākts sadarbības partneru atbalsts konkurences ideju popularizēšanā un nodrošināta mērķauditoriju aptveramība (vadlīniju, atzinumu, semināru u.c. pasākumu skaits)

-

100

100

100

100

Uzņēmēju pozitīvs vērtējums par KP darbību (aptaujā sniegto atbilžu uz attiecīgo jautājumu “pozitīvi” un “drīzāk pozitīvi” īpatsvars %).

69

85

85

85

85

Iestādes lomas un atpazīstamības stiprināšana starptautiskajā vidē

Konkurences padomes publikācijas un pasākumi (skaits)

37

34

34

34

34

Iestādes darbības kapacitātes stiprināšana, balstoties uz profesionāliem un atbildīgiem darbiniekiem

Darbinieku mainība (aizgājušo darbinieku skaits pret kopējo strādājošo skaitu %)

24

22

20

20

20

Darbinieku lojalitāte (darbinieku īpatsvars %, kuri aptaujā atbildējuši, ka turpinās tiesiskās attiecības ar iestādi turpmākos 2 gadus)

86

85

85

85

85

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1283512

1304484

1304484

1304484

1304484

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

20972

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,6

-

-

-

Atlīdzība, euro

1145616

1194358

1194358

1194358

1194358

Vidējais amata vietu skaits gadā

51

50

50

50

50

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 872

1991

1991

1991

1991