Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt brīvas un godīgas konkurences attīstību visās tautsaimniecības nozarēs un veidot sabiedrības izpratni un atbalstu attiecībā uz konkurences nepieciešamību.

Galvenās aktivitātes:

 1. atklāt un novērst būtiskus konkurences pārkāpumus un tirgus kropļojumus, kā arī nepieļaut tirgus koncentrācijas nelabvēlīgu ietekmi, lai atbalstītu tirgus dalībniekiem darboties godīgas konkurences apstākļos:
 • atklāt būtiskos pārkāpumus  jeb veicināt konkurenci prioritārās jomās;
 • efektīvi uzraudzīt publisko personu konkurences neitralitātes principu jeb uzraudzīt publisko personu un to kapitālsabiedrību darbību;
 • pilnveidot normatīvo regulējumu efektīvākas un Eiropas līmenī vienotākas konkurences aizsardzības nodrošināšanai.
 1. stiprināt Konkurences padomes kapacitāti, veidojot stipru, neatkarīgu un ietekmīgu valsts pārvaldes iestādi:
 • stiprināt cilvēkresursu kapacitāti;
 • attīstīt informācijas tehnoloģiju bāzi un izmeklēšanas metodoloģiju;
 • uzlabot darba organizācijas procesu.
 1. veicināt nozares dalībnieku un publisko personu izpratni par brīvu un godīgu konkurenci, veidot konkurences politiku un kultūru nacionālā un starptautiskā līmenī, ieskaitot sabiedrības izglītošanu, sadarbības ar valsts pārvaldes iestādēm, starptautiska līmeņa partneriem un sabiedrību stiprināšanu:
 • nodrošināt pārdomātas un visaptverošas izglītojošas aktivitātes konkurences veicināšanas jomā, prioritāri koncentrējoties uz tirgus dalībniekiem un publiskām personām;
 • veicināt efektīvāku konkurenci, sadarbojoties ar citām iestādēm nacionālā un starptautiskā līmenī.

Programmas izpildītājs: Konkurences padome.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Būtisku konkurences pārkāpumu, tirgus kropļojumu atklāšana, novēršana, tirgus koncentrācijas nelabvēlīgas ietekmes nepieļaušana

Iespējamo pārkāpumu lietu izmeklēšanas (skaits)

-

25

25

25

25

Augstas prioritātes tirgu izpētes (skaits)

-

10

11

12

13

Pasākumi konkurences neitralitātes nodrošināšanai (skaits)

-

4

8

8

8

Tirgus dalībnieku plānoto apvienošanās seku ietekmes izvērtēšana uz konkurējošo vidi (skaits)

-

16

16

16

16

Izpētes konkurences situāciju tirgos par tirgus dalībnieku plānoto apvienošanās ietekmi (skaits)

-

6

6

6

6

Izvērtēti iesniegumi par konkurences tiesību iespējamiem pārkāpumiem (skaits)

-

-

30

40

40

Padziļinātas inspekcijās iegūto datu (e‑pierādījumu) analīzes (skaits)

9

8

8

8

8

Novērsti ierobežojumi no publisko personu darbības (sasniegtā pozitīva rezultāta īpatsvars pret visu veikto pasākumu skaitu) (%)

24

22

25

30

30

Pabeigto administratīvo procesu tiesā un spēkā atstāto Konkurences padomes lēmumu īpatsvars (%)

100

82

82

85

85

Pasākumi, lai nodrošinātu aizsardzību pret konkurences tiesību iespējamiem pārkāpumiem (skaits)

-

-

30

40

40

Nozares dalībnieku un publisko personu izpratnes veicināšana par brīvu un godīgu konkurenci, konkurences politiku un kultūru

Pasākumi konkurences ideju popularizēšanai (skaits)

259

200

220

220

190

Iestādes lomas un atpazīstamības stiprināšana starptautiskajā vidē

Konkurences padomes publikācijas un pasākumi (skaits)

55

45

45

45

45

Iestādes darbības kapacitātes stiprināšana, balstoties uz profesionāliem un atbildīgiem darbiniekiem

Darbinieku mainība – aizgājušo darbinieku skaits pret kopējo strādājošo skaitu (%)

28

20

15

15

15

Darbinieku lojalitāte – darbinieku īpatsvars, kuri aptaujā atbildējuši, ka turpinās tiesiskās attiecības ar iestādi turpmākos divus gadus (%)

-1

85

85

85

85

Piezīmes.

1 2020. gadā personāla aptauja netika veikta, ņemot vērā iestādes vadības maiņu un jaunās stratēģijas un cilvēkresursu vadības stratēģijas izstrādes periodu.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 291 132

2 143 139

2 337 931

2 476 533

1 520 143

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

852 007

194 792

138 602

-956 390

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

66,0

9,1

5,9

-38,6

Atlīdzība, euro

1 194 358

1 705 133

2 053 965

2 225 921

1 424 269

Vidējais amata vietu skaits gadā

50

56

61

61

61

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 991

2 537

2 806

3 041

1 946

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

194 792

194 792

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

168 490

168 490

Konkurences padomes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot iespēju efektīvāk izpildīt konkurences noteikumus un uzraudzīt iekšējā tirgus pienācīgu darbību, tai skaitā piecām jaunām amata vietām

 

168 490

168 490

Citas izmaiņas

-

26 302

26 302

Palielināti izdevumi, ievērojot finansējuma apmēru 2022.gadam  Konkurences padomes kapacitātes stiprināšanai, nodrošinot ECN+ direktīvā, direktīvā 2019/633/ES noteikto prasību izpildi un ieviešot efektīvu uzraudzību konkurences neitralitātes jomā

-

26 302

26 302