Politikas mērķis: veicināt lauku iedzīvotāju spēju, prasmju un zināšanu attīstību, lai radītu plašākas iespējas ienākumu gūšanai un nodarbinātībai laukos / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019. gads

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2019)

Valsts budžeta finansētas studiju vietas Latvijas Lauksaimniecības universitātē pamatstudijās, maģistratūrā un doktorantūrā (skaits)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019. gads

2 347

2 615

Valsts budžeta finansētas mācību vietas Bulduru Dārzkopības vidusskolā (skaits)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019. gads

132

178

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

12 685 741

10 744 685

11 423 504

11 423 504

10 613 289

-

-

-

-

-

22.00.00 Cilvēkresursu attīstība

12 685 741

10 744 685

11 423 504

11 423 504

10 613 289

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Zemkopības ministrijas jomas augstākās izglītības iestādes (skaits)

1

1

1

1

1

Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centram reģionālo nodaļu un konsultāciju biroji reģionos un Meža konsultāciju pakalpojumu centri (skaits)

68

68

68

68

68

Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskās institūcijas (skaits)

4

4

4

4

4

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Ar augstāko izglītību sagatavoto speciālistu (absolvents) skaits, kuri finansēti no dotācijas3

539

606

579

606

606

Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits)

539

606

606

606

606

3 Sākot ar 2019. gadu optimizēts darbības rezultatīvo rādītāju skaits