Politikas mērķis: veicināt lauku iedzīvotāju spēju, prasmju un zināšanu attīstību, lai radītu plašākas iespējas ienākumu gūšanai un nodarbinātībai laukos / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019. gads

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2019)

Valsts budžeta finansētas studiju vietas Latvijas Lauksaimniecības universitātē pamatstudijās, maģistratūrā un doktorantūrā (skaits)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads

2 383

2 615

Valsts budžeta finansētas mācību vietas Bulduru Dārzkopības vidusskolā (skaits)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads

143

178

Valdības rīcības plāns

12.1.punkts

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

7 725 256

10 427 280

10 744 685

11 423 504

11 423 504

-

-

-

-

-

22.00.00 Cilvēkresursu attīstība

7 725 256

10 427 280

10 744 685

11 423 504

11 423 504

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Zemkopības ministrijas jomas augstākās  izglītības  iestādes (skaits)

1

1

1

1

1

Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centram reģionālo nodaļu un konsultāciju biroji reģionos un Meža konsultāciju pakalpojumu centri (skaits)

68

68

68

68

68

Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskās institūcijas (skaits)

4

4

4

4

4

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Ar augstāko izglītību sagatavotie speciālisti (absolventi) (skaits )

845

900

800

790

750

Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits)

606

606

606

606

606