Politikas mērķis: veicināt lauku iedzīvotāju spēju, prasmju un zināšanu attīstību, lai radītu plašākas iespējas ienākumu gūšanai un nodarbinātībai laukos / ZM darbības stratēģija 2021.-2027.gadam1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2021)

Valsts budžeta finansētas studiju vietas LLU pamatstudijās, maģistratūrā un doktorantūrā (skaits)

ZM darbības stratēģija 2021.‑2027.gadam1

2 181

2 608

Valsts budžeta finansētas mācību vietas Bulduru Dārzkopības vidusskolā (skaits)

ZM darbības stratēģija 2021.‑2027.gadam1

 162

 190

Valdības rīcības plāns

80.2., 130.1., 130.3., 134.4.

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

11 736 460

11 439 485

11 743 109

11 449 645

11 449 645

-

-

-

-

-

22.00.00 Cilvēkresursu attīstība

11 736 460

11 439 485

11 743 109

11 449 645

11 449 645

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

ZM jomas augstākās izglītības iestādes (skaits)

1

1

1

1

1

Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centram reģionālo nodaļu un konsultāciju biroji reģionos un Meža konsultāciju pakalpojumu centri (skaits)

68

68

68

68

68

LLU zinātniskās institūcijas (skaits)

4

4

4

4

4

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Ar augstāko izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (skaits)

498

579

505

505

505

Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits)

606

606

606

606

606

Piezīmes.

1ZM darbības stratēģija izstrādes stadijā.