Politikas mērķis: sekmēt iedzīvotāju spēju, prasmju un zināšanu attīstību, tā radot plašākas iespējas ienākumu gūšanai un nodarbinātībai laukos / ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)

Plānotā vērtība (2022)

Valsts budžeta finansētas studiju vietas Latvijas Lauksaimniecības universitātē pamatstudijās, maģistratūrā un doktorantūrā (skaits)

ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam

2 408

2 600

Valsts budžeta finansētas mācību vietas Bulduru Dārzkopības vidusskolā un Malnavas koledžā kopā (skaits)

ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam

169

350

Valdības rīcības plāns

80.2., 130.1., 130.3., 134.4.

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

11 724 691

11 743 109

33 970 724

12 987 120

12 987 120

-

-

-

-

-

22.00.00 Cilvēkresursu attīstība

11 724 691

11 743 109

33 970 724

12 987 120

12 987 120

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

ZM jomas augstākās izglītības iestādes (skaits)

1

1

1

1

1

Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centram reģionālo nodaļu un konsultāciju biroji reģionos un Meža konsultāciju pakalpojumu centri (skaits)

68

68

68

68

68

LLU zinātniskās institūcijas (skaits)

4

4

4

4

4

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Ar augstāko izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (skaits)

482

505

505

505

500

Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits)

606

606

606

606

606

Piezīmes.

1 Precizēts Politikas un resursu vadības kartes nosaukums.