Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam, Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2018)

Dzelzceļa kravu pārvadājumu īpatsvars no kopējā sauszemes pārvadājumu apjoma (%)

Transporta attīstības pamatnostādņu 2014.‑2020.gadam starpposma izvērtējums

43

43

 

Valdības rīcības plāns

16.1

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada     plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

30 776 828

9 300 230

21 315 852

63 566 516

132 644 204

2

0

1

1

1

60.06.00 Eiropas transporta infrastruktūras projekti

8 809 881

0

0

0

0

2

-

-

-

-

60.07.00 Eiropas transporta infrastruktūras projekti (2014-2020)

398 504

9 300 230

21 315 852

63 566 516

132 644 204

0

0

1

1

1

61.09.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases projekti (2007-2013)
Dzelzceļa attīstības projekti

21 568 443

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Noslēgts līgums par Starptautiskās lidostas “Rīga” stacijas un ar to saistītās infrastruktūras un mezgla tehniskā projekta izstrādi (skaits)

-

-

1

-

-

Noslēgts līgums par Rail Baltica Rīgas Dzelzceļa tilta un Rīgas Centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksa būvprojekta izstrādi un būvniecību (skaits)

-

-

1

-

-

Kvalitātes rādītāji

Vilcienu kustības ātruma ierobežojumi sliežu ceļu un inženierbūvju defektu dēļ I kategorijas ceļos, km

10

11,8

12

12

12