Politikas mērķis: nodrošināt integrētu, ilgtspējīgu transporta sistēmu, kas sniedz kvalitatīvas cilvēku un kravu mobilitātes iespējas visas valsts teritorijā, nodrošinot gan vietēju sasniedzamību, izmantojot dzelzceļu kā sabiedriskā transporta mugurkaulu, gan arī starptautisko savietojamību, pilnībā iekļaujoties ES pamattīklā (Rail Baltica) / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2024)

Dzelzceļa pasažieru īpatsvars sabiedriskā transporta pārvadājumos (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam [303]

7,38

8,0

Valdības rīcības plāns

86; 87

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

13 104 634

69 043 530

108 704 167

140 401 456

-

4

5

9

9

-

60.07.00 Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica)

13 104 635

69 043 530

108 704 167

140 401 456

-

4

5

9

9

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Apstiprināti Rail Baltica dzelzceļa līnijas posmu būvprojekti atbilstoši noslēgtajiem projektēšanas līgumiem (skaits)

-

-

3

2

-

Kvalitātes rādītāji

Vilcienu kustības ātruma ierobežojumi sliežu ceļu un inženierbūvju defektu dēļ I kategorijas ceļos (km)

12

12

12

12

12