Politikas mērķis: sniegt finansiālu atbalstu personām, kuru darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu, kas var rasties jau pirms vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanas/Nolikums par izdienas pensijām

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2018)

Izdienas pensijas atvietojuma līmenis (%)

Nolikums par izdienas pensijām un citi speciālie normatīvie akti, kas nosaka izdienas pensiju piešķiršanas kārtību attiecīgajā nozarē

80,0

67,0

Valdības rīcības plāns

100., 101., 103. punkts

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada     plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā1euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

46 245 525

48 757 668

57 268 334

62 533 783

68 125 826

-

-

-

-

-

20.02.00 Izdienas pensijas

34 038 275

37 084 567

45 765 389

51 067 847

56 718 929

-

-

-

-

-

04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets2 (speciālais budžets)

12 237 761

12 048 192

11 937 302

11 967 181

11 936 819

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izdienas pensijas saņēmēji (skaits vidēji mēnesī), (izmaksā no speciālā budžeta)

2 928

2 690

2 483

2 286

2 105

Izdienas pensijas saņēmēji (skaits vidēji mēnesī), (izmaksā no pamatbudžeta)

7 449

7 849

8 359

8 858

9 394

                        1Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot apakšprogrammas 20.02.00 “Izdienas pensijas” izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu: 2016.gadā 30 511 euro apmērā, 2017.gadā 375 091 euro apmērā, 2018.gadā 434 357 euro apmērā, 2019.gadā 501 245 euro apmērā, 2020.gadā 529 922 euro. Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas „Valsts sociālā apdrošināšana”.               

                2Izdevumi izdienas pensijām.