Politikas mērķis:
sniegt finansiālu atbalstu personām, kuru darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu, kas var rasties jau pirms vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanas
/ Nolikums par izdienas pensijām

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2021)

Izdienas pensijas atvietojuma līmenis (%)

Nolikums par izdienas pensijām un citi speciālie normatīvie akti, kas nosaka izdienas pensiju piešķiršanas kārtību attiecīgajā nozarē

83,0

86,0

Valdības rīcības plāns

110.

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā1, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

60 044 952

65 706 251

69 366 720

72 164 413

76 996 631

-

-

-

-

-

20.02.00 Izdienas pensijas

48 645 331

53 921 430

58 486 059

61 652 873

66 622 555

-

-

-

-

-

04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets2 (speciālais budžets)

11 463 132

11 861 340

10 972 813

10 615 275

10 492 184

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izdienas pensijas saņēmēji (skaits vidēji mēnesī), (izmaksā no speciālā budžeta)

2 187

2 068

1 859

1 716

1 584

Izdienas pensijas saņēmēji (skaits vidēji mēnesī), (izmaksā no pamatbudžeta)

8 462

8 971

9 311

9 732

10 188

Piezīmes.
1 Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot apakšprogrammas 20.02.00 “Izdienas pensijas” izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu: 2019. gadā 63 511 euro apmērā, 2020. gadā 76 519 euro apmērā, 2021. gadā 92 152 euro apmērā, 2022. gadā 103 735 euro, 2023. gadā 118 108 euro apmērā. Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas “Valsts sociālā apdrošināšana”.