Politikas mērķis: nodrošināt pašvaldību infrastruktūras attīstību un pašvaldībām nozīmīgu pasākumu īstenošanu / Reģionālās politikas  pamatnostādnes 2013.-2019.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2017)

Pašvaldību īpatsvars, kurām nodrošināti attīstības veicinoši pasākumi (%)

Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.‑2019.gadam

42

74

 

 

2015.gads (izpilde)

2016.gada     plāns

2017.gada plāns

2018.gada plāns

2019.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

1 432 648

2 444 700

11 464 939

-

-

12.00.00. Mērķdotācijas pašvaldību  pasākumiem

1 432 648

2 444 700

11 464 939

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Pasākumi, kuriem piešķirta valsts budžeta mērķdotācija (skaits)

75

126

200

-

-