Politikas mērķis: nodrošināt infrastruktūras un attīstību veicinošu pasākumu īstenošanu, piešķirot pašvaldībām valsts budžeta mērķdotācijas /Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Reģionālā IKP starpība – četru mazāk attīstīto reģionu vidējais IKP uz vienu iedzīvotāju līmenis pret augstāk attīstīto reģionu (%)

Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

47

(2016)

55

(2027)

Valdības rīcības plāns

Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 4.2. punkts

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.

-

-

1 412 878

-

-

12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem

-

-

1 412 878

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Pašvaldības, kurām nodrošināta nozīmīgu pasākumu īstenošana (skaits)

-

-

11

-

-

Īstenotie pasākumi (skaits)

-

-

12

-

-