Politikas mērķis:
Aktuālas un kvalitatīvas ģeotelpiskās informācijas sagatavošana un tās pieejamības nodrošināšana valstī ilgtspējīgas attīstības kontekstā, tostarp veicot valsts kartēšanu militārām vajadzībām
/Ģeotelpiskās informācijas likums (4.panta otrā daļa), Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018.gads)

Plānotā vērtība (2019.gads)

Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pieejamība sabiedrībai, t.sk. bezmaksas pieejamība pašvaldību un valsts pārvaldes funkciju izpildei (datu kopu skaits)

Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija (MK 28.12.2013. rīkojums NR.686)

11

11

Ģeotelpisko produktu sagatavošana NBS uzdevumu izpildei militārām un sabiedrības vajadzībām (produktu skaits)

Ģeotelpiskās informācijas likuma 17.panta trešās daļas 4.apakšpunkts

16

17

Starptautiskā sadarbība (dalība starptautiskos pasākumos, skaits)

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums (MK 09.07.2013 noteikumu Nr.384)

4

4

Deklarācija par A.K.Kariņa vadītā Ministru Kabineta iecerēto darbību

 Pasākumi Nr. 155., 203., 204., 210., 211., 214., 215., 219.,240., 245.

 

 

2017. gada (izpilde)

2018. gada
plāns

2019. gada
plāns

2020. gada
prognoze

2021. gada
prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopāeuro, t. sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t. sk.:

5 981 316

6 125 426

7 978 768

7 254 106

7 254 106

276

276

278

278

278

28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija

5 981 316

6 125 426

7 978 768

7 254 106

7 254 106

276

276

278

278

278

Citi ieguldījumi

Bāzes stacijas “Latvijas Pozicionēšanas sistēmas” (LatPos) Latvijas teritorijā (skaits)

25

26

28

28

28

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

ĢPIS pieejamās ģeotelpisko pamatdatu pakalpes - WEB serviss izmantošanai citās informācijas sistēmās (skaits)

45

47

-

-

-

Ģeotelpisko pamatdatu nodrošināšana pēc Atvērto datu principa (datu kopu skaits)4

-

-

8

8

8

Tautsaimniecībai nozīmīgo, t.sk. pašvaldībām, zemniekiem, būvniekiem, komersantiem, robežsargiem u.c. informācijas pakalpojumu skaits (reģistrēto pieprasījumu skaits gadā)

601

600

-

-

-

Tautsaimniecībai nozīmīgo reģistrēto pakalpojumu skaits Valsts pakalpojumu informācijas sistēmā (reģistrēto valsts pakalpojumu skaits)4

-

-

14

16

16

Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)

389

545

406

410

410

Militārās topogrāfiskās kartes mērogā 1:50000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)

21

25

22

22

22

Gaisa satiksmes drošības informācijas produktu aktualizēšana  (produktu skaits, militārām vajadzībām (M), civilās aviācijas vajadzībām (C))

4

3 (M)

1 (C)

3

2 (M)

1 (C)

-

-

-

Gaisa satiksmes drošības informācijas produktu aktualizēšana  (produktu skaits )5

-

-

3

3

3

Kvalitātes rādītāji

Dokumentēta ģeotelpiskās informācijas ražošanas kvalitātes kontrole (ražošanas jomu skaits)

4

4

3

4

4

4 Ņemot vērā izmaiņas normatīvajos dokumentos, jauns rādītājs, kurš aizstāj iepriekšējo periodu rādītāju

5 Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Gaisa satiksmes drošības informācijas produktu aktualizēšana (produktu skaits militārām vajadzībām (M),  civilām aviācijas vajadzībām (C))