Politikas mērķis: Aktuālas un kvalitatīvas ģeotelpiskās informācijas sagatavošana un tās pieejamības nodrošināšana valstī ilgtspējīgas attīstības kontekstā, tostarp veicot valsts kartēšanu militārām vajadzībām /Ģeotelpiskās informācijas likums (4.panta otrā daļa), Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018.gads)

Plānotā vērtība (2020.gads)

Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pieejamība sabiedrībai, t.sk. bezmaksas pieejamība pašvaldību un valsts pārvaldes funkciju izpildei (datu kopu skaits)

Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija

11

11

Ģeotelpisko produktu sagatavošana NBS uzdevumu izpildei militārām un sabiedrības vajadzībām (produktu skaits)

Ģeotelpiskās informācijas likuma 17.panta trešās daļas 4.apakšpunkts

16

19

Starptautiskā sadarbība (dalība starptautiskos pasākumos, skaits)

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums (MK 09.07.2013 noteikumi Nr.384)

4

4

Valdības rīcības plāns

202.1.; 204.4.; 205.1.

 

 

2018. gada (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopāeuro, t. sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t. sk.:

5883 650

7978 768

7624 836

7 602 224

7602 224

276

278

278

278

278

28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija

5883 650

7978 768

7624 836

7602 224

7602 224

276

278

278

278

278

Citi ieguldījumi

Bāzes stacijas “Latvijas Pozicionēšanas sistēmas” (LatPos) Latvijas teritorijā (skaits)

25

28

28

28

28

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Ģeotelpisko pamatdatu nodrošināšana pēc Atvērto datu principa (datu kopu skaits)

-

8

17

17

19

Tautsaimniecībai nozīmīgo reģistrēto pakalpojumu skaits Valsts pakalpojumu informācijas sistēmā (reģistrēto valsts pakalpojumu skaits)

-

14

28

28

28

Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)

405

406

400

500

500

Militārās topogrāfiskās kartes mērogā 1:50000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)

22

22

8

1

8

Gaisa satiksmes drošības informācijas produktu aktualizēšana (produktu skaits )

-

3

3

3

3

Kvalitātes rādītāji

Dokumentēta ģeotelpiskās informācijas ražošanas kvalitātes kontrole (ražošanas jomu skaits)

4

3

4

4

4