Politikas mērķis: aktuālas un kvalitatīvas ģeotelpiskās informācijas sagatavošana un tās pieejamības nodrošināšana valstī ilgtspējīgas attīstības kontekstā, tostarp veicot valsts kartēšanu militārām vajadzībām/Ģeotelpiskās informācijas likums (4.panta otrā daļa), Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017.gads)

Plānotā vērtība (2018.gads)

Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pieejamība sabiedrībai, t.sk. bezmaksas pieejamība pašvaldību un valsts pārvaldes funkciju izpildei (datu kopu skaits)

Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija (MK 28.12.2013. rīkojums Nr.686)

11

11

 

Ģeotelpisko produktu sagatavošana NBS uzdevumu izpildei militārām un sabiedrības vajadzībām (produktu skaits)

Ģeotelpiskās informācijas likuma 17.panta trešās daļas 4.apakšpunkts

16

 

16

 

Starptautiskā sadarbība (dalība starptautiskos pasākumos, skaits)

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums (MK 09.07.2013 noteikumi Nr.384)

4

 

4

 

Valdības rīcības plāns

Pasākumi Nr.35.9.; 59.3.; 68.3.; 76.1.; 84.2.; 84.3.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

6 143 391

6 204 411

6 125 426

7 988 663

7 443 543

270

276

276

276

276

28.00.00 ”Ģeodēzija un kartogrāfija”

6 143 391

6 204 411

6 125 426

7 988 663

7 443 543

270

276

276

276

276

Citi ieguldījumi

Bāzes stacijas “Latvijas Pozicionēšanas sistēmas” (LatPos) Latvijas teritorijā (skaits)

25

25

26

28

30

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

ĢPIS pieejamās ģeotelpisko pamatdatu pakalpes - WEB serviss izmantošanai citās informācijas sistēmās (skaits)

-

45

47

55

65

Tautsaimniecībai nozīmīgo, t.sk. pašvaldībām, zemniekiem, būvniekiem, komersantiem, robežsargiem u.c. informācijas pakalpojumu skaits (reģistrēto pieprasījumu skaits gadā)

-

560

600

620

620

Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)

414

545

545

545

545

Militārās topogrāfiskās kartes mērogā 1:50000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)

25

25

25

25

25

Gaisa satiksmes drošības informācijas produktu aktualizēšana  (produktu skaits, militārām vajadzībām (M),  civilām aviācijas vajadzībām (C))

3

2 (M)

1 (C)

4

2 (M)

2 (C)

3

2(M)

1(C)

3

2(M)

1(C)

3

2(M)

1(C)

Kvalitātes rādītāji

Dokumentēta ģeotelpiskās informācijas ražošanas kvalitātes kontrole (ražošanas jomu skaits)

3

3

4

4

5