Politikas mērķis: aktuālas un kvalitatīvas ģeotelpiskās informācijas sagatavošana un tās pieejamības nodrošināšana valstī ilgtspējīgas attīstības kontekstā, tostarp veicot valsts kartēšanu militārām vajadzībām Ģeotelpiskās informācijas likums (4.panta otrā daļa), Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2017)

Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pieejamība sabiedrībai, t.sk. bezmaksas pieejamība pašvaldību un valsts pārvaldes funkciju izpildei (datu kopu skaits)

Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija

11

11

Ģeotelpisko produkti Nacionālo bruņoto spēku uzdevumu izpildei militārām un sabiedrības vajadzībām (skaits)

Ģeotelpiskās informācijas likuma 17.panta trešās daļas 4.apakšpunkts

16

16

Dalība starptautiskos pasākumos (skaits)

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums

4

4

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

5 293 428

6 282 287

6 204 411

6 093 932

7 971 804

238

270

276

276

276

28.00.00 ”Ģeodēzija un kartogrāfija”

5 293 428

6 282 287

6 204 411

6 093 932

7 971 804

238

270

276

276

276

Citi ieguldījumi

Bāzes stacijas “Latvijas Pozicionēšanas sistēmas” (LatPos) Latvijas teritorijā (skaits)

25

25

25

25

25

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

ĢPIS pieejamās ģeotelpisko pamatdatu pakalpes - WEB serviss izmantošanai citās informācijas sistēmās (skaits)

-

-

45

45

50

Tautsaimniecībai nozīmīgo, t.sk. pašvaldībām, zemniekiem, būvniekiem, komersantiem, robežsargiem u.c. reģistrēto informācijas pakalpojumu skaits (skaits gadā)

-

-

560

580

600

Latvijas teritorijas daļu topogrāfiskās kartes mērogā 1:10000 aktualizācija (skaits)

380

520

545

545

545

Latvijas teritorijas daļu militārās topogrāfiskās kartes mērogā 1:50000 aktualizācija (skaits)

22

25

25

25

25

Gaisa satiksmes drošības informācijas produkti Militārām vajadzībām (M) Civilās aviācijas vajadzībām (C) (skaits)

3(M)
2(C)

2(M)
2(C)

2(M)
2(C)

3(M)
2(C)

3(M)
2(C)

Kvalitātes rādītāji

Dokumentēta ģeotelpiskās informācijas ražošanas kvalitātes kontrole (ražošanas jomu skaits)

3

3

3

4

4