Politikas mērķis: aktuālas un kvalitatīvas ģeotelpiskās informācijas sagatavošana un tās pieejamības nodrošināšana valstī ilgtspējīgas attīstības kontekstā, tostarp veicot valsts kartēšanu militārām vajadzībām /Ģeotelpiskās informācijas likums (4. panta otrā daļa), Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2021)

Plānotā vērtība

(2023)

Sagatavoti ģeotelpiskie produkti NBS uzdevumu izpildei militārām vajadzībām, kā arī nodrošinātas ģeotelpiskās informācijas pamatdatu kopas sabiedrības vajadzībām, tajā skaitā bezmaksas pieejamība pašvaldību un valsts pārvaldes funkciju izpildei (skaits)

Ģeotelpiskās informācijas likuma 4. panta otrā daļa, 12. pants, 17. pants, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums

-

53

Starptautiskā sadarbība (dalība starptautiskos pasākumos) (skaits)

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums

4

11

Valdības deklarācija

1., 7.

 

2021. gada (izpilde)

2022. gada
plāns

2023. gada

plāns

2024. gada
plāns

2025. gada
plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t. sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t. sk.:

7 209 434

7 567 453

9 037 339

8 938 435

8 938 435

282

282

282

282

282

28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija

7 158 007

7 567 453

9 037  339

8 938 435

8 938 435

282

282

282

282

282

      69.02.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu

6 381

-

-

-

-

-

-

-

-

-

     69.06.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības projekti

45 046

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Bāzes stacijas “Latvijas Pozicionēšanas sistēmas” (LatPos) Latvijas teritorijā (skaits)

28

28

28

28

28

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10000 aktualizācija, Latvijas teritorijas daļas (civilā versija un militārā versija) (skaits)

500

470

497

470

470

Militārās topogrāfiskās kartes mērogā 1:50000 aktualizācija, Latvijas teritorijas daļas (skaits)

1

8

10

11

11

Aktualizēti gaisa satiksmes drošības informācijas produkti (skaits)

4

3

4

4

4

Reģistrētas Valsts informācijas sistēmas (skaits)

-

-

2

2

2

Latvijas ortofoto kartes sagatavošana intensīvā režīmā procentos no valsts teritorijas (Periodi: 2022-2024; 2025-2027) (civilā versija un militārā versija) (%)

-

-

33,6

35,7

30,7

Latvijas teritorijas vienlaidu aerolāzerskenēšanas 2. cikls un digitālā augstuma modeļa pamatdatu atjaunošana procentos no valsts teritorijas (civilā versija un militārā versija) (%)

-

-

16,5

16,5

16,5

Nacionālās ģeodēziskās atskaites sistēmas pārvaldība un uzturēšana (skaits)

-

-

1

1

1

Kvalitātes rādītāji

Ražošanas jomas, kurām dokumentēta ģeotelpiskās informācijas ražošanas kvalitātes sistēma (skaits)

4

4

5

6

7