Politikas mērķis: aktuālas un kvalitatīvas ģeotelpiskās informācijas sagatavošana un tās pieejamības nodrošināšana valstī ilgtspējīgas attīstības kontekstā, tostarp veicot valsts kartēšanu militārām vajadzībām /Ģeotelpiskās informācijas likums (4. panta otrā daļa), Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai
normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2020)

Plānotā vērtība

(2022)

Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu kopas, kas pieejamas sabiedrībai, t.sk. bezmaksas pieejamība pašvaldību un valsts pārvaldes funkciju izpildei (skaits)

Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija

11

11

Sagatavoti ģeotelpiskie produkti NBS uzdevumu izpildei militārām un sabiedrības vajadzībām (skaits)

Ģeotelpiskās informācijas likuma 17.panta trešās daļas 4. apakšpunkts

17

19

Starptautiskā sadarbība (dalība starptautiskos pasākumos) (skaits)

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums

4

4

Valdības rīcības plāns

202.1.; 204.4.; 205.1.

 

 

2020.gada (izpilde)

2021.gada
plāns

2022.gada

 plāns

2023. gada
plāns

2024. gada
plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t. sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t. sk.:

7 545 789

7 279 414

7 567 453

7 544 248

7 540 663

281

282

282

282

282

28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija

7 545 789

7 279 414

7 567 453

7 544 248

7 540 663

281

282

282

282

282

Citi ieguldījumi

Bāzes stacijas “Latvijas Pozicionēšanas sistēmas” (LatPos) Latvijas teritorijā (skaits)

28

28

28

28

28

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Datu kopas geotelpisko pamatdatu nodrošināšanai pēc Atvērto datu principa (skaits)

19

20

23

23

23

Tautsaimniecībai nozīmīgo reģistrēto pakalpojumu skaits Valsts pakalpojumu informācijas sistēmā (skaits)

28

28

31

31

31

Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10000 aktualizācija, Latvijas teritorijas daļas (skaits)

444

500

470

470

470

Militārās topogrāfiskās kartes mērogā 1:50000 aktualizācija, Latvijas teritorijas daļas (skaits)

8

1

8

10

11

Aktualizēti gaisa satiksmes drošības informācijas produkti (skaits)

4

3

3

3

3

Kvalitātes rādītāji

Ražošanas jomas, kurām dokumentēta ģeotelpiskās informācijas ražošanas kvalitātes kontrole (skaits)

4

4

4

4

4