Politikas mērķis:nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību/ LatvijasNacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Apkalpoto gaisa satiksmes pasažieru skaits gadā lidostā "Rīga" (milj. gadā)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam [150]

7,1

8,5

Veikti ar drošību saistīti plānoti pasākumi reģionālos lidlaukos (skaits)

Likuma “Par aviāciju” 27.2 panta trešā daļa un MK 28.07.2015. noteikumi Nr.429 “Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas kārtība valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukam”

4

1

Valdības rīcības plāns

92.1.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

82 418

82 418

62 418

72 418

72 418

-

-

-

-

-

44.00.00 Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai

82 418

82 418

62 418

72 418

72 418

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Reģistrētās bagāžas kontrole lidostā "Rīga" (skaits)

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Kvalitātes rādītāji

Pasažieru apmierinātība lidostā "Rīga" (vērtējums, kur augstākais vērtējums ir 5)

3,97

4

4

4

4

Gaidīšanas laiks pie drošības kontroles (min.)

8

8

8

8

8