Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2018)

Apkalpotie gaisa satiksmes pasažieri lidostā “Rīga” (milj. gadā)

Transporta attīstības pamatnostādņu 2014. 2020.gadam starpposma izvērtējums

5,4

5,9

Veikti ar drošību saistīti plānoti pasākumi reģionālos lidlaukos (skaits)

Likuma “Par aviāciju” 27.2 panta trešā daļa un MK 28.07.2015. noteikumi Nr.429 “Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas kārtība valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukam”

3

4

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

6 628 445

82 418

82 418

82 418

82 418

-

-

-

-

-

44.00.00 Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai

79 945

82 418

82 418

82 418

82 418

-

-

-

-

-

61.09.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases projekti (2007-2013)

6 548 500

 

 

 

 

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Reģistrētās bagāžas kontrole lidostā "Rīga" (skaits)

6 000

8 000

6 000

6 000

6 000

Kvalitātes rādītāji

Pasažieru apmierinātība lidostā "Rīga"(vērtējums,kur augstākais vērtējums ir 5)

3,98

3,92

4

4

4

Gaidīšanas laiks pie drošības kontroles (min.)

8,35

5,13

8

8

7