Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2017)

Apkalpotie gaisa satiksmes pasažieri lidostā “Rīga” (milj. gadā)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam  [150]

5,2

7,3

Veikti ar drošību saistīti plānoti pasākumi reģionālos lidlaukos (skaits)

Likuma “Par aviāciju” 27.2 panta trešā daļa un MK 28.07.2015. noteikumi Nr.429 “Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas kārtība valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukam”

2

3

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada     plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

13 841 576

7 884 822

82 418

82 418

82 418

-

-

-

-

-

44.00.00 Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai

82 418

79 945

82 418

82 418

82 418

-

-

-

-

-

61.09.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases projekti (2007-2013)

13 759 158

7 804 877

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Reģistrētās bagāžas kontrole lidostā "Rīga" (skaits milj.)

0,01

0,008

0,008

0,008

0,008

Kvalitātes rādītāji

Pasažieru apmierinātība lidostā "Rīga"(vērtējums, kur augstākais vērtējums ir 5)

3,92

3,92

3,92

3,92

3,92

Gaidīšanas laiks pie drošības kontroles (min.)

5,13

5,13

5,13

5,13

5,13