Politikas mērķis: nodrošināt tiesiskumu un objektivitāti tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto noziegumu atklāšanā, izmeklēšanā, veicinot sabiedrības uzticību valsts pārvaldei / Iekšējās drošības biroja likums /Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijas 2017.-2019.gadam projekts

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Prokuratūrai kriminālvajāšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)

Iekšējās drošības biroja likums

-

20

(2019)

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

1 254 616

4 057 547

4 097 711

4 097 711

4 025 726

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

16,5

98

97

97

97

42.00.00 Iekšējās drošības biroja darbība

1 254 616

4 057 547

4 097 711

4 097 711

4 025 726

16,5

98 

97 

97

97 

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Pabeigtie kriminālprocesi (ierosinot kriminālvajāšanas uzsākšanu, pieņemot lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu vai nosūtot kriminālprocesa materiālus pēc piekritības) (skaits)

-

-

115 

125 

135