Politikas mērķis: nekustamo īpašumu īpašnieku, valdītāju un lietotāju tiesību un interešu droša, efektīva un uzticama aizsardzība Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2018.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība

Vienkāršoti kadastrālās uzmērīšanas datu iegūšanas procesi administratīvā sloga mazināšanai nekustamā īpašuma tiesību politikas jomā (skaits)

-

2

2

(2021)

Aktualizēti zemesgrāmatu nodalījumi (skaits)

Koncepcija par Nekustamā īpašuma valsts kadastra un valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas izveidi

261 5301

45 0002

(2020)

Valdības rīcības plāns

10.1., 177.3.punkts

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

14822026

15175422

14739211

14735782

14735782

828

828

769

769

769

07.00.00 Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana

14822026

15175422

14739211

14735782

14735782

828

828

769

769

769

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Uzturēto kadastra objektu skaits (tūkst.)

5 997

5930

5 930

5930

5930

Kadastra objektu aktualizācija (kadastra objektu skaits)

517 858

600000

600 000

600000

600000

Piezīmes.

1 Skaitlisko vērtību veido kopējais aktualizēto zemesgrāmatu nodalījumu skaits, t.sk. pārskata periodā aktualizēto zemesgrāmatu nodalījumu skaits 47067.

Skaitlisko vērtību veido pārskata periodā aktualizēto zemesgrāmatu nodalījumu skaits.