Politikas mērķis: nekustamo īpašumu īpašnieku, valdītāju un lietotāju tiesību un interešu droša, efektīva un uzticama aizsardzība Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2018.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība (2019)

Atbilstoši vienas pieturas aģentūras principam darbojošies pakalpojumi nekustamā īpašuma reģistrācijas procesā (skaits)

Koncepcija par Nekustamā īpašuma valsts kadastra un valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas izveidi

8

17

Aktualizēti zemesgrāmatu nodalījumi (skaits)

Koncepcija par Nekustamā īpašuma valsts kadastra un valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas izveidi

57 300

45 000

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

13 152 371

14 952 951

15 175 422

14 739 181

14 734 141

836

828

828

828

828

07.00.00 Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana

13 145 546

14 952 951

15 175 422

14 739 181

14 734 141

836

828

828

828

828

73.07.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2014-2020)

6 825

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Uzturēto kadastra objektu skaits (tūkst.)

5 959

5 930

5 930

5 930

5 930

Kadastra objektu aktualizācija (kadastra objektu skaits)

518 638

600 000

600 000

600 000

600 000