Politikas mērķis: nekustamo īpašumu īpašnieku, valdītāju un lietotāju tiesību un interešu droša, efektīva un uzticama aizsardzība Tieslietu ministrijas darbības stratēģija (projekts)

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2018)

Atbilstoši vienas pieturas aģentūras principam darbojošies pakalpojumi nekustamā īpašuma reģistrācijas procesā (skaits)

Koncepcija par Nekustamā īpašuma valsts kadastra un valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas izveidi

4

12

Aktualizēti zemesgrāmatu nodalījumi (skaits)

Koncepcija par Nekustamā īpašuma valsts kadastra un valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas izveidi

156 563

243 000

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

12 864 486

14 119 671

14 952 951

14 393 215

14 393 215

843

843

828

828

828

07.00.00 Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana

12 849 270

14 119 671

14 952 951

14 393 215

14 393 215

843

843

828

828

828

70.06.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

15 216

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Uzturēto kadastra objektu skaits (tūkst.)

5 922

5 930

5 930

5 930

5 930

Kadastra objektu aktualizācija (kadastra objektu skaits)

685 858

600 000

600 000

600 000

600 000