Politikas mērķis: nekustamo īpašumu īpašnieku, valdītāju un lietotāju tiesību un interešu droša, efektīva un uzticama aizsardzībaTieslietu ministrijas darbības stratēģija (projekts)

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2017)

Atbilstoši vienas pieturas aģentūras principam darbojošies pakalpojumi nekustamā īpašuma reģistrācijas procesā (skaits)

Koncepcija par Nekustamā īpašuma valsts kadastra un valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas izveidi

4

8

Aktualizēti zemesgrāmatu nodalījumi (skaits)

Koncepcija par Nekustamā īpašuma valsts kadastra un valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas izveidi

156 563

176 000

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

13 020 340

13 693 340

14 119 671

14 095 472

14 173 100

845

843

843

843

843

07.00.00 Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana

12 172 101

13 693 340

14 119 671

14 095 472

14 173 100

845

843

843

843

843

96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā

4 379

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

843 860

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Uzturēto kadastra objektu skaits (tūkst.)

5 886

5 930

5 930

5 930

5 930

Aktualizētie kadastra objekti (skaits)

542 262

770 000

600 000

600 000

600 000