Politikas mērķis: nekustamo īpašumu īpašnieku, valdītāju un lietotāju tiesību un interešu droša, efektīva un uzticama aizsardzība / Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2018.-2020.gadam¹

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Vienkāršoti kadastrālās uzmērīšanas datu iegūšanas procesi administratīvā sloga mazināšanai nekustamā īpašuma tiesību politikas jomā (skaits)

-

2

(2018)

2

(2021)

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmai automātiski pievienotu Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas paziņojumu par nekustamā īpašuma datu izmaiņām īpatsvars (%)

Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”

57

(2020)

75

(2025)

Aktualizēti zemesgrāmatu nodalījumi (skaits)

Koncepcija par Nekustamā īpašuma valsts kadastra un valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas izveidi

39 784

(2019)

 

42 000

(2021)

Valdības rīcības plāns

10.1., 177.3.

 

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

14 815 596

14 739 211

14 866 701

14 869 531

14 869 531

828

769

768

768

768

07.00.00 Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana

14 815 596

14 739 211

14 866 701

14 869 531

14 869 531

828

769

768

768

768

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Uzturēio kadastra objekti (skaits tūkst.)

6 037

5 930

6 100

6 100

6 100

Aktualizēti kadastra objekti (skaits)

575 600

600 000

600 000

600 000

600 000

Piezīmes.
¹Tieslietu ministrijas darbības stratēģijā 2018.-2020.gadam noteiktais mērķis ir aktuāls