Politikas mērķis: nekustamo īpašumu īpašnieku, valdītāju un lietotāju tiesību un interešu droša, efektīva un uzticama aizsardzība / Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2021.2025. gadam (projekts)

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2021)

Plānotā vērtība

(2025)

Vienkāršoti pakalpojumi un procesi nekustamā īpašuma tiesību politikas jomā (skaits)

Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2021. – 2025. gadam (projekts)

11

18

Atvērtās datu kopas (skaits)

Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2021. – 2025. gadam (projekts)

15

18

Valdības rīcības plāns

10.1., 177.3.

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

13 749 855

14 866 701

18 012 004

17 809 888

17 559 888

764

768

698

698

698

07.00.00 Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana

13 749 855

14 866 701

18 012 004

17 809 888

17 559 888

764

768

698

698

698

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Uzturēti kadastra objekti (skaits tūkst.)

6 308

  6 100

  6 100

6 100 

6 100 

Aktualizēto un reģistrēto kadastra objektu īpatsvars no visiem uzturētajiem objektiem (%)

-

-

11,0

11,0

11,0