Darbības mērķis: nodrošināts finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi” projektu un pasākumu īstenošanai atbilstoši Ministru kabinetā pieņemtajiem lēmumiem

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

17 124 428

26 732 781

31689 267

29783 943

37210 150

41.13.00 Finansējums valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem

17 124 428

26 732 781

31689 267

29783 943

37210 150

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” par valsts budžeta finansējumu īstenotie projekti (skaits)

-

-

9

5

5