Darbības mērķis:
Nodrošināts finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi” projektu un pasākumu īstenošanai atbilstoši Ministru kabinetā pieņemtajiem lēmumiem

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

18 585 819

31 689 267

33 843 060

39 138 043

19 835 007

41.13.00 Finansējums valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem

18 585 819

 

31 689 267

 

33 843 060

 

39 138 043

 

19 835 007

 

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” par valsts budžeta finansējumu īstenotie projekti (skaits)

-

9

7

5

3