Politikas mērķis: sniegt materiālu atbalstu noteiktām iedzīvotāju grupām sociālā riska situācijās un gadījumos, kad samazinās ienākumi:

  1. personām, kuras nav sociāli apdrošinātas, vai kuru veiktās iemaksas nav pietiekamas valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu un pensiju saņemšanai;
  2. papildu izdevumu rašanās gadījumos, kuros sociālās apdrošināšanas sistēma neparedz aizsardzību (ģimenes valsts pabalsts, bērna kopšanas un piedzimšanas pabalsti, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, kas sniedz aizsardzību vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma gadījumā tām personām, kuras nav sociāli apdrošinātas, u.c.) /Valsts sociālo pabalstu likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Pensijas vecuma valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju īpatsvars virs darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitā (noteikto vecumu sasniegušo un uzskaitē esošo pabalstu saņēmēju skaits pret virs darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu gada sākumā) (%)

Valsts sociālo pabalstu likums

0,12

(2015)

0,4

(2017)

Nabadzības riska indekss mājsaimniecībās, kurās viens pieaugušais audzina vismaz vienu bērnu (%)[265]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020. gadam

37,0

(2014)

34,0

(2017)

Nabadzības riska indekss mājsaimniecībām, ko veido 2 pieaugušie un 3 un vairāk apgādībā esoši bērni (%)[266]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020. gadam

34,5

(2014)

27,0

(2020)

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā1euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

229 567 386

246 926 294

257 856 311

264 465 792

270 859 392

-

-

-

-

-

20.01.00 Valsts sociālie pabalsti

231 026 443

248 416 170

259 346 187

265 955 668

272 349 268

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums2

33 265

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Ģimenes valsts pabalsta saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

313 106

317 095

324 147

328 512

332 985

Bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta vai vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

37 850

43 008

42 262

43 318

44 202

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

17 759

17 998

19 890

20 508

21 140

Pabalsta personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana,  saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

13 837

15 478

15 402

16 256

17 157

1Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti” izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu:2015.gadā 1 492 322 euro apmērā un 2016.gadā un turpmāk ik gadu 1 489 876 euro apmērā. Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas „Sociālā apdrošināšana”.

 2Pabalsts pārskata gadā dzimušo trīnīšu ģimenēm.