Politikas mērķis: sniegt materiālu atbalstu noteiktām iedzīvotāju grupām / Valsts sociālo pabalstu likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Pensijas vecuma valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju īpatsvars virs darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitā gada beigās (%)

Valsts sociālo pabalstu likums

0,5

(2020)

 0,6

(2022)

Nabadzības riska indekss ģimenēm, kurās bērnus audzina viens pieaugušais (%) [97]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

30,6 (2019)

26,0

(2024)

Nabadzības riska indekss mājsaimniecībām, ko veido divi pieaugušie un trīs un vairāk apgādībā esoši bērni (%) [98]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

 

17,7 (2019)

15,5

(2024)

Valdības rīcības plāns

109., 110., 111., 112.

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā1, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

325 666 227

313 737 481

404 560 534

406 087 584

407 431 315

-

-

-

-

-

20.01.00 Valsts sociālie pabalsti

293 986 413

315 896 143

406 487 074

407 837 770

409 181 501

-

-

-

-

-

20.04.00 Bēgļa un alternatīvo statusu ieguvušo personu pabalsti

21 662

44 412

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums2

52 850 331

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Ģimenes valsts pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)3

344  899

351 355

-

-

-

Ģimenes valsts pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)4

-

-

225 525

225 525

225 525

Bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

35 898

35 985

33 922

33 922

33 922

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

19 766

20 239

20 481

20 718

20 959

Pabalsta personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana, saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

15 604

16 567

16 348

16 348

16 348

 

Piezīmes.

1 Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot šādus izdevumus:

  • apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti” izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu: 2020. gadā 1 650 123 euro apmērā (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 1 585 208 euro apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 64 915 euro apmērā), 2021. gadā 2 203 074 euro apmērā (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 1 654 959 euro apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 548 115 euro apmērā), 2022. gadā 1 926 540 euro apmērā (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 1 671 855 euro apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 254 685 euro apmērā), 2023. gadā un 2024. gadā ik gadu 1 750 186 euro apmērā (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 1 654 959 euro apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 95 227 euro apmērā). Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas “Valsts sociālā apdrošināšana”;
  • programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 19 542 056 euro apmērā, lai segtu ar Covid-19 izplatību saistīto seku novēršanas izdevumus (slimības pabalsta izmaksām). Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas “Valsts sociālā apdrošināšana”.

2 Pabalsts 2020. gadā dzimušo trīnīšu ģimenei, kā arī pabalsti un atbalsta pasākumi saistībā ar Covid-19 izplatības seku mazināšanu.

3 Līdz 2021. gadam rādītājā uzskaita to personu skaitu, par kurām tiek maksāts ģimenes valsts pabalsts.

4 No 2022. gada mainīta uzskaites metodika, rādītājā uzskaitot to personu skaitu, kuras saņem ģimenes valsts pabalstu.