Politikas mērķis: nodrošināt atbalstu latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas – ilgtspējīgai attīstībai un latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs / Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Nedēļas nogales skolu skaits diasporā, kurām sniegts finansiālais atbalsts, un minimālais skolēnu skaits atbalstītajās skolās

Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam

56/1 895

(2018)

45/675

(2020)

Metodikas kursos latviešu valodas skolotājiem un pirmsskolas skolotājiem izglītotie (skaits)

Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam

4831

(2018)

800

(2020)

Portāla www.valoda.lv apmeklētāji (skaits)

Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam

166 728 (2018)

169 000 (2020)

Valdības rīcības plāns

159., 165.

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

1 687 256

1 963 122

2 145 162

2 126 262

2 126 062

22

26

26

26

26

04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde

1 687 256

1 963 122

2 145 162

2 126 262

2 126 062

22

26

26

26

26

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Veikts valodas situācijas monitorings, analizēta iegūtā informācija (pētījumu/ziņojumu skaits)

-

1

1

1

-

Sniegtas mutvārdu un elektroniskas valodas konsultācijas (skaits)

26 431

20 000

15 000

15 000

15 000

Izdevumi (t.sk. elektroniskie un metodiskie) latviešu valodas apguvei un pilnveidei, lībiešu valodas saglabāšanai un atbalstam (skaits)

10

10

9

9

9

Atbalsta pasākumi diasporas skolām un ārvalstu augstskolu lektoriem (pasākumu skaits)

74

74

77

78

78

Elektronisko mācību līdzekļu pašmācībai un tālmācībai (t.sk., e-kursi) sagatavošanas un/vai to izstrādes daļas, posmi (skaits)

5

3

3

2

3

Kvalitātes rādītāji

Latviešu valodas lietojums saziņas situācijās (cittautieši, %)

32

32

36

36

36

Latviešu valodas lietojums saziņas situācijās (latvieši, %)

96

96

96

96

96

Piezīmes.

1Pedagogu profesionālā pilnveide 2018.gadā turpināta ESF projektā Nr. 8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā”, savukārt atlikušais valsts budžeta 04.00.00 programmas finansējums novirzīts papildus CLIL metodikas kursiem dažādiem mācību priekšmetu skolotājiem (izglītoti 114 pedagogi) un mācību līdzekļu piedrukām.