Politikas mērķis: nodrošināt atbalstu latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas – ilgtspējīgai attīstībai un latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs / Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Profesionālās pilnveides kursos izglītotie latviešu valodas pedagogi (skaits)

Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam

1 597

(2015)

1 600

(2018)

Metodikas kursos latviešu valodas skolotājiem un pirmsskolas skolotājiem izglītotie (skaits)

Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam

800

(2014)

800

(2020)

Portāla www.valoda.lv apmeklētāji (skaits)

Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam

169 267 (2014)

169 000 (2020)

Valdības rīcības plāns

-

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

1 341 046

1 396 243

1 641 291

885 872

885 872

22

24

24

24

24

04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde

1 341 046

1 396 243

1 641 291

885 872

885 872

22

24

24

24

24

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Veikts valodas situācijas monitorings, analizēta iegūtā informācija (pētījumu/ziņojumu skaits)

1

-

-

1

0

Sniegtas mutvārdu un elektroniskas valodas konsultācijas (skaits)

25 585

14 000

14 000

14 500

15 000

Izdevumi (t.sk. elektroniskie un metodiskie) latviešu valodas apguvei un pilnveidei, lībiešu valodas saglabāšanai un atbalstam (skaits)

4

8

9

7

7

Atbalsta pasākumi diasporas skolām un ārvalstu augstskolu lektoriem (pasākumu skaits)

20

72

72

8

8

Elektronisko mācību līdzekļu pašmācībai un tālmācībai (t.sk., e-kursi) sagatavošanas un/vai to izstrādes daļas, posmi (skaits)

2

3

3

3

2

Kvalitātes rādītāji

 Latviešu valodas lietojums saziņas situācijās (cittautieši, %)

-

36

36

36

36

 Latviešu valodas lietojums saziņas situācijās (latvieši, %)

-

96

96

96

96