Politikas mērķis: nodrošināt atbalstu latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas – ilgtspējīgai attīstībai un latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs / Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Profesionālās pilnveides kursos izglītotie latviešu valodas pedagogi (skaits)

Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam

1 597

(2015)

1 600 (2018)

Metodikas kursos latviešu valodas skolotājiem un pirmsskolas skolotājiem izglītotie (skaits)

Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam

800

(2014)

800

(2020)

Portāla www.valoda.lv apmeklētāji (skaits)

Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam

169 267 (2014)

169 000 (2020)

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

1 225 878

1 310 092

1 396 243

1 342 284

965 981

22

22

24

25

25

04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde

1 225 878

1 310 092

1 396 243

1 342 284

965 981

22

22

24

25

25

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Veikts valodas situācijas monitorings, analizēta iegūtā informācija (pētījumu/ziņojumu skaits)

-

1

-

1

0

Sniegtas mutvārdu un elektroniskas valodas konsultācijas (skaits)

23 435

14 000

14 000

14 500

15 000

Izdevumi (t.sk. elektroniskie un metodiskie) latviešu valodas apguvei un pilnveidei, lībiešu valodas saglabāšanai un atbalstam (skaits)

16

7

8

7

7

Atbalsta pasākumi diasporas skolām un ārvalstu augstskolu lektoriem (skaits)

20

20

72

72

31

Elektronisko mācību līdzekļu pašmācībai un tālmācībai (t.sk., e-kursi) sagatavošanas un/vai to izstrādes daļas, posmi (skaits)

3

2

3

3

2

Kvalitātes rādītāji

 Latviešu valodas lietojums saziņas situācijās (cittautieši, %)

-

34

36

36

36

 Latviešu valodas lietojums saziņas situācijās (latvieši, %)

-

96

96

96

96