Politikas mērķis:
Nodrošināt latviešu valodas ilgtspēju, tās lietojumu visās sabiedrības darbības jomās, sekmējot valodas izpēti un valodas resursu attīstību un digitalizāciju, stiprinot sabiedrības līdzdalību un individuālo atbildību valsts valodas politikas īstenošanā, atbalstīt latgaliešu rakstu valodas attīstību un lībiešu valodas saglabāšanu
/ Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Pieaugušo iedzīvotāju īpatsvars, kuri prot latviešu valodu (25–64 g. v.) (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.‑2027. gadam,

Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021.‑2027. gadam1

81,5

(2016)

84

(2027)

Latvieši, kuri publiskajā vidē izmanto latviešu vai galvenokārt latviešu valodu (%) [2.1.]

Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021.‑2027. gadam1

85

(2019)

93

(2027)

Diasporās skolās iesaistījušies bērni (īpatsvars, kuri apmeklē latviešu skolu) (%) [2.1.]

Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021.‑2027. gadam1

12

(2019)

14

(2027)

Valdības rīcības plāns

159., 165.

 

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

2 013 292

2 145 162

2 090 323

2 123 001

2 123 001

24

26

26

26

26

04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde

2 013 292

2 145 162

2 090 323

2 123 001

2 123 001

24

26

26

26

26

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Veikts valodas situācijas monitorings, analizēta iegūtā informācija (pētījumu/ziņojumu skaits)

1

1

1

1

-

Sniegtas mutvārdu un elektroniskas valodas konsultācijas (skaits)

25 799

15 000

15 000

15 000

15 000

Izdevumi (t.sk. elektroniskie un metodiskie) latviešu valodas apguvei un pilnveidei, lībiešu valodas saglabāšanai un atbalstam (skaits)

10

9

10

10

10

Atbalsta pasākumi diasporas skolām un ārvalstu augstskolu lektoriem (skaits)

82

77

78

78

78

Elektronisko mācību līdzekļu pašmācībai un tālmācībai (t.sk., e-kursi) sagatavošanas un/vai to izstrādes daļas, posmi (skaits)

3

3

2

3

3

Kvalitātes rādītāji

 Latviešu valodas lietojums saziņas situācijās (cittautieši) (%)

37

36

34

34

34

 Latviešu valodas lietojums saziņas situācijās (latvieši) (%)

91

96

85

85

85

Piezīmes.
1 Mērķis un rādītāji ir iekļauti politikas plānošanas dokumentā, kas vēl nav apstiprināts.