Politikas mērķis: nodrošināt latviešu valodas ilgtspēju, tās lietojumu visās sabiedrības darbības jomās, sekmējot valodas izpēti un valodas resursu attīstību un digitalizāciju, stiprinot sabiedrības līdzdalību un individuālo atbildību valsts valodas politikas īstenošanā. Atbilstoši Valsts valodas likumā norādītajam minētais virsmērķis realizējams, nodrošinot arī vēsturiskā latviešu valodas paveida ‒ latgaliešu rakstu valodas ‒ attīstību un lībiešu valodas kā vienīgās pirmiedzīvotāju valodas Latvijā saglabāšanu / Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Pieaugušo iedzīvotāju īpatsvars, kuri prot latviešu valodu (25–64 g. v.) un kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda (%) [2.5.]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam,

Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

81,5

(2016)

82,5

(2024)

Diasporās skolās iesaistījušos bērnu, kuri apmeklē latviešu skolu, īpatsvars (%) [3.5.]

Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

12

(2019)

13

(2024)

Valdības rīcības plāns

159., 165.

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

2 043 345

2 090 323

2 123 001

2 117 101

2 117 101

24

26

26

26

26

04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde

2 043 345

2 090 323

2 123 001

2 117 101

2 117 101

24

26

26

26

26

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Pētījumi/ziņojumi, kuru ietvaros veikts valodas situācijas monitorings, analizēta iegūtā informācija (skaits)

1

1

1

-

-

Sniegtas mutvārdu un elektroniskas valodas konsultācijas (skaits)

19 844

15 000

15 000

15 000

15 000

Izdevumi (t.sk. elektroniskie un metodiskie) latviešu valodas apguvei un pilnveidei, lībiešu valodas saglabāšanai un atbalstam (skaits)

9

10

9

8

8

Atbalsta pasākumi diasporas skolām un ārvalstu augstskolu lektoriem (skaits)

77

78

78

78

78

Elektronisko mācību līdzekļu pašmācībai un tālmācībai (t.sk. e-kursi) sagatavošanas un/vai to izstrādes daļas, posmi (skaits)

3

2

3

3

3

Kvalitātes rādītāji

 Cittautieši, kuri publiskajā vidē izmanto latviešu vai galvenokārt latviešu valodu (%)

-

-

39

39

40

 Latvieši, kuri publiskajā vidē izmanto latviešu vai galvenokārt latviešu valodu (%)

-

-

92

92

92