Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.‑2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība

(2021)

Veikti ar drošību saistīti plānoti pasākumi reģionālos lidlaukos (skaits)

Likuma “Par aviāciju” 27.panta trešā daļa;

MK 28.07.2015. noteikumi Nr.429 “Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas kārtība valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukam”

3

3

Valdības rīcības plāns

92

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

82 418

62 418

72 418

72 418

72 418

-

-

-

-

-

44.00.00 Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai

82 418

62 418

72 418

72 418

72 418

-

-

-

-

-

                                                     Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji     

Reģistrētās bagāžas kontrole lidostā “Rīga” (skaits)

6 000

6000

6 000

6 000

6 000

Kvalitātes rādītāji

Pasažieru apmierinātība lidostā “Rīga” (vērtējums, kur augstākais vērtējums ir 5)

4

4

4

4

4

Gaidīšanas laiks pie drošības kontroles (minūtes)

5

8

8

8

8