Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)

Plānotā vērtība

(2022)

Veikti ar drošību saistīti plānoti pasākumi reģionālos lidlaukos (skaits)

Likuma “Par aviāciju” 27.panta trešā daļa

MK 28.07.2015. noteikumi Nr.429 “Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas kārtība valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukam”

1

1

Veikti ar aviācijas drošību plānoti pasākumi nacionālas nozīmes lidlaukā (skaits)

Likuma “Par aviāciju” 27.panta trešā daļa

1

1

Valdības rīcības plāns

92

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

62 418

72 418

72 418

72 418

72 418

44.00.00 Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai

62 418

72 418

72 418

72 418

72 418

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

48.00.00  AS “Air Baltic Corporation” pamatkapitāla palielināšana

250 000 000

-

-

-

-

                                                     Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji     

Reģistrētās bagāžas kontrole lidostā “Rīga” (skaits)

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Kvalitātes rādītāji

Pasažieru apmierinātība lidostā “Rīga” (vērtējums, kur augstākais vērtējums ir 5)

3,9

4

4

4

4

Gaidīšanas laiks pie drošības kontroles (minūtes)

6,3

8

8

8

8