Politikas mērķis: nodrošināt valsts nekustamo īpašumu efektīvu izmantošanu un apsaimniekošanu, veicinot nekustamo īpašumu vērtības paaugstināšanu / Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2019)

Atsavināšanai virzīti valsts nekustamā īpašuma objekti (skaits)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

82

70

Ministrijas valdījumā esošas vidi degradējošas (A un B kategorijas) būves (skaits)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

142

130

Valdības deklarācijas uzdevumi

-

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

11 354 835

19 414 546

26 732 781

37 459 200

21 270 268

41.13.00 Finansējums valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem

11 354 835

19 414 546

26 732 781

37 459 200

21 270 268

Citi ieguldījumi

Resursu apjoms, kas ieguldīts valsts akciju sabiedrībā “Valsts nekustamie īpašumi” (euro)

135 474 106

135 474 106

135 474 106

135 474 106

135 474 106

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Kārtējā saimnieciskajā gadā veikti pārskaitījumi atbilstoši valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” iesniegtajam finansēšanas grafikam un piešķirtajam finansējuma apjomam (%)

100

100

100

100

100