Politikas mērķis: efektīva valsts nekustamā īpašuma pārvaldība, t.sk. samazinot valsts īpašumā esošo nekustamo īpašumu skaitu, kas netiek izmantots valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai, kā arī veicinot Finanšu ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma objektu stāvokļa uzlabošanos, kā arī palielināti budžeta ieņēmumi, iznomājot apbūvētus publiskas personas zemesgabalus/Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2018)

Atsavināšanai virzīti valsts nekustamā īpašuma objekti (skaits)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

-

65

Publiskas personas apbūvētas zemes nomas maksas apmērs gadā (% no kadastrālās vērtības)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

-

3,5

Valdības rīcības plāns

19.1.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

14 410 171

15 593 576

19 414 546

17 369 748

23 537 503

41.13.00 Finansējums valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem

14 410 171

15 593 576

19 414 546

17 369 748

23 537 503

Citi ieguldījumi

Resursu apjoms, kas ieguldīts valsts akciju sabiedrībā “Valsts nekustamie īpašumi” (euro)

135 474 106

 135 474 106

135 474 106

135 474 106

135 474 106

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Kārtējā saimnieciskajā gadā veikti pārskaitījumi atbilstoši valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” iesniegtajam finansēšanas grafikam un piešķirtajam finansējuma apjomam (%)

100

100

100

100

100