Politikas mērķis: godīga azartspēļu un izložu organizēšanas un spēlēšanas politika, nodrošinot sabiedrības un spēlētāja interešu aizsardzību / FM stratēģija (2017-2019)

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2019)

Azartspēļu automātu pieslēgšana vienotajai azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmai (%)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

-

100

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījums

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

494 541

495 448

523 954

523 954

523 954

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

19

21

19

19

19

39.02.00 Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība

494 541

495 448

523 954

523 954

523 954

19

21

19

19

19

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Kontroles un uzraudzības pasākumi azartspēlēs, izlozēs un preču un pakalpojumu loterijās (skaits)

-

-

3 360

3 360

3 360

Izsniegtās (pārreģistrētās) licences (skaits)

-

-

427

428

428

Izsniegtie preču un pakalpojumu loteriju apstiprinājumi un atļaujas (skaits)

-

-

800

800

800

Izsniegtie azartspēļu iekārtu identifikācijas numuri (skaits)

-

-

1 000

1 000

1 000

Ieņēmumi no Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas valsts nodevas valsts pamatbudžetā (euro)

357 585

295 000

362 418

362 418

362 418

Ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas valsts pamatbudžetā (euro)

2 246 351

2 692 150

2 485 480

2 508 710

2 508 710

Kvalitātes rādītāji

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai nelabvēlīgu tiesas nolēmumu īpatsvars (%)

-

-

0

0

0

Apmeklētāju apmierinātības līmenis (10 baļļu skalā)

-

7

7

7

7