Politikas mērķis: modernizēt oficiālās statistikas nodrošināšanu, ieviešot e-risinājumus, attīstīt metodoloģiju un paaugstināt atbilstību kvalitātes prasībām / Statistikas likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Latvijas vērtējums e-pārvaldes indeksā, https://publicadministration.un.org/egovkb/Data-Center (vieta)

Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

57

23

Valdības rīcības plāns

34.1.-2., 125.2., 231.1.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

10083401

10182575

10119071

10129035

9986748

529

518

495

495

495

24.00.00 Statistiskās informācijas nodrošināšana

10083401

10182575

10119071

10129035

9986748

529

518

495

495

495

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Datu noliktavas ietvaros integrēti datu veidi (skaits)

20

22

x

x

x

Datu noliktavas ietvaros integrēti dati no ārējiem datu sniedzējiem/īpašniekiem (skaits)

-

-

63

63

63

Nodrošināts uzņēmumu statistikas pārskatu vidējais atbildētības līmenis (%)

93

90

90

90

90

Izstrādāta un aktualizēta Oficiālās statistikas programma vidējam termiņam (skaits)

1

1

1

1

1

Publicēti statistiskie rādītāji interneta datubāzēs (milj. rādītāju)

1556

1515

1525

1525

1525

Kvalitātes rādītāji

Respondentu apmierinātības aptaujā novērtēts darbinieku saziņas, kultūras un profesionalitātes līmenis (ar CSP darbu apmierināti un daļēji apmierināti,%)

86

86

86

86

86

Novērtēta un pakāpeniski paaugstināta Latvijas statistikas iestāžu, kas ražo Eiropas statistiku (ONAs), atbilstība Eiropas statistikas Prakses kodeksa prasībām (atbilstības pieaugums katru gadu, %)

6,5

5

x

x

x

Sasniegta un noturēta sasniegtajā līmenī Latvijas statistikas iestāžu, kas ražo Eiropas statistiku (ONAS) atbilstība Eiropas statistikas Prakses kodeksa prasībām (atbilstības līmenis %)

-

-

90

90

90