Politikas mērķis: modernizēt oficiālās statistikas nodrošināšanu, ieviešot e-risinājumus, attīstīt metodoloģiju un paaugstināt atbilstības vispārējām kvalitātes prasībām līmeni par 5%/Statistikas likums, CSP darbības stratēģija 2017.-2019. gadam/

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Latvijas vērtējums e-pārvaldes indeksā (vieta)

Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

57

23     

Valdības deklarācijas uzdevumi

231., 245. punkts

 

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

10 004 636

10 073 215

10 182 575

10 119 071

10 129 035

535

529

518

525

518

24.00.00 Statistiskās informācijas nodrošināšana

10 004 636

10 073 215

10 182 575

10 119 071

10 129 035

535

529

518

525

518

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Sociālās statistikas datu noliktavas ietvaros integrēti datu veidi (skaits)

17

19

22

22

22

Nodrošināts uzņēmumu statistikas pārskatu vidējais atbildētības līmenis (%)

-

90

90

90

90

Izstrādāta un aktualizēta Oficiālās statistikas programma vidējam termiņam

1

1

1

1

1

Publicēti statistiskie rādītāji interneta datubāzēs (milj. rādītāju)

1 444

1 419

1 515

1 515

1 515

Kvalitātes rādītāji

Respondentu apmierinātības aptaujā novērtēts darbinieku saziņas, kultūras un profesionalitātes līmenis (ar CSP darbu apmierināti un daļēji apmierināti, %)

x

85

86

87

87

Novērtēta un pakāpeniski paaugstināta Latvijas statistikas iestāžu, kas ražo Eiropas statistiku (ONAs), atbilstība Eiropas statistikas Prakses kodeksa prasībām  (atbilstības pieaugums katru gadu, %)

x

5

5

5

5