Politikas mērķis: nodrošināt sabiedrību ar oficiālo vispusīgo informāciju par sabiedrībā notiekošajām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām, procesiem un vidi normatīvo aktu, attīstības plānošanas dokumentu, prognožu izstrādei /Valdības rīcības plāns Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai (MK 03.05.2016. rīkojums Nr.275), Statistikas likums, Ekonomikas ministrijas darbības stratēģija 2017. – 2019.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2020)

Latvijas vērtējums e-pārvaldes indeksā (vieta)

Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

45

23

Valdības rīcības plāns

34.2., 34.3., 63.1.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

9 609 607

9 931 914

10 073 215

9 906 598

10 096 313

535

535

529

529

537

24.00.00 Statistiskās informācijas nodrošināšana

9 609 607

9 931 914

10 073 215

9 906 598

10 096 313

535

535

529

529

537

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Sociālās statistikas datu noliktavas ietvaros integrēti datu veidi (skaits)

20

17

19

22

22

Nodrošināts uzņēmumu statistikas pārskatu vidējais atbildētības līmenis (%)

-

-

90

90

90

Ieviesta datorizēta personu interneta aptaujas (CAWI) datu vākšanas sistēma mājsaimniecību apsekojumos, (% no kopējā mājsaimniecību/ personu apsekojumu skaita)

42

57

80

83

90

Publicēti statistiskie rādītāji interneta datubāzēs (milj. rādītāju)

1 342

1 323

1 419

1 515

1 515

Kvalitātes rādītāji

Respondentu apmierinātības aptaujā novērtēts darbinieku saziņas, kultūras un profesionalitātes līmenis (ar CSP darbu apmierināti un daļēji apmierināti, %)

x

x

85

86

87