Politikas mērķis: nodrošināt oficiālo statistiku par sabiedrībā notiekošajām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām un procesiem un vidi normatīvo aktu, attīstības plānošanas dokumentu, prognožu izstrādei, kā arī vispusīgai sabiedrības informēšanai/Valdības rīcības plāns Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai (MK 03.05.2016. rīkojums Nr.275), Statistikas likums, Ekonomikas ministrijas darbības stratēģija

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Latvijas vērtējums e-pārvaldes indeksā (vieta)1

Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

31

(2014)

23

(2020)

1 ANO e-pārvaldes indekss, http://unpan3.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/93-Latvia

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

9 071 050

9 678 882

9 931 914

9 872 263

9 870 783

531

535

535

537

537

24.00.00 Statistiskās informācijas nodrošināšana

9 071 050

9 678 882

9 931 914

9 872 263

9 870 783

531

535

535

537

537

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Sociālās statistikas datu noliktavas ietvaros integrēti datu veidi (skaits)

8

15

17

19

22

E-Pārskats sistēmā iesniegto pārskatu īpatsvars (%)

88

90

91

92

93

Ieviesta datorizētas personu interneta aptaujas datu vākšanas sistēma mājsaimniecību apsekojumos, (% no kopējā mājsaimniecību/ personu apsekojumu skaita)

28

42

57

80

83

Publicēti statistiskie rādītāji interneta datubāzēs (milj. rādītāju)

1 228

1 100

1 323

1 419

1 515