Politikas mērķis: modernizēt oficiālās statistikas nodrošināšanu, ieviešot e-risinājumus, attīstīt metodoloģiju, paaugstināt atbilstību kvalitātes prasībām un mazināt administratīvo slogu uzņēmējiem / Statistikas likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2022)

Plānotā vērtība (2023)

Statistikas iestāžu īpatsvars, kas oficiālo statistiku un aprakstošos metadatus publicē oficiālās statistikas portālā (%)   

MK 11.08.2020. noteikumi Nr.501 “Oficiālās statistikas portāla noteikumi”

90

95

Valdības deklarācija

216., 227., 239.

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

10 556 225

11 197 359

11 786 507

11 195 282

11 195 282

477

475

463

463

463

24.00.00 Statistiskās  informācijas nodrošināšana

10 556 225

11 197 359

11 786 507

11 195 282

11 195 282

477

475

463

463

463

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Datu noliktavas ietvaros integrēti dati no ārējiem datu sniedzējiem/īpašniekiem (skaits)

70

70

70

70

-

Uzņēmumu statistikas pārskatu vidējais atbildētības līmenis (%)

90

90

90

90

90

Izstrādāta un aktualizēta Oficiālās statistikas programma vidējam termiņam (skaits)

1

1

1

1

1

Latvijas augstskolu absolventi, par kuriem veikts monitorings (skaits)

45 000

60 000

75 000

-

-

Profesionālās izglītības iestāžu absolventi, par kuriem veikts monitorings (skaits)

16 000

24 000

32 000

-

-

Sagatavots apmācību programmu dalībnieku monitorings (skaits)

-

-

1

1

1

Izvērtēti jauni datu avoti izmantošanai statistikas ražošanā (skaits)

-

-

1

1

1

Dalība starptautiskās konferencēs un semināros par CSP pieredzi inovatīvo datu apstrādes metožu un datu avotu izmantošanas ieviešanā (skaits)

-

-

2

2

2

Kvalitātes rādītāji

Respondentu apmierinātības aptaujā novērtēts darbinieku saziņas, kultūras un profesionalitātes līmenis (ar CSP darbu apmierināti un daļēji apmierināti)(%)

94

-

94

-

94

Ģeotelpiskās statistikas lejupielādes pakalpju atbilstība INSPIRE direktīvas trešā pielikuma 1. un 10. tēmas prasībām (%)

-

-

100

100

100