Politikas mērķis:
Modernizēt oficiālās statistikas nodrošināšanu, ieviešot e-risinājumus, attīstīt metodoloģiju, paaugstināt atbilstību kvalitātes prasībām
un mazināt administratīvo slogu uzņēmējiem / Statistikas likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2022)

Atvērto datu indekss (vieta)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam [235]

12

11

Valdības rīcības plāns

34.1., 34.2., 125.2., 231.1.

 

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

10 195 125

10 119 071

10 552 492

11 139 168

9 955 056

518

495

477

477

477

24.00.00 Statistiskās  informācijas nodrošināšana

10 195 125

10 119 071

10 552 492

11 139 168

9 955 056

518

495

477

477

477

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Datu noliktavas ietvaros integrēti dati no ārējiem datu sniedzējiem/īpašniekiem (skaits)

-

63

63

63

63

Uzņēmumu statistikas pārskatu vidējais atbildētības līmenis (%)1

93

90

90

90

90

Izstrādāta un aktualizēta Oficiālās statistikas programma vidējam termiņam (skaits)

1

1

1

1

1

Monitorings par Latvijas augstskolu absolventiem (absolventu skaits)

-

-

60 000

75 000

90 000

Monitorings par Latvijas profesionālās izglītības iestāžu absolventiem (absolventu skaits)

-

-

16 000

24 000

32 000

Kvalitātes rādītāji

Respondentu apmierinātības aptaujā novērtēts darbinieku saziņas, kultūras un profesionalitātes līmenis (ar CSP darbu apmierināti un daļēji apmierināti (%)

95

86

86

86

86

Sasniegta un noturēta sasniegtajā līmenī ONAs, atbilstība Eiropas statistikas Prakses kodeksa prasībām (atbilstības līmenis %)

-

90

90

90

90

Piezīmes.
1 Rādītāja nosaukums līdz 2020.gadam “Nodrošināts uzņēmumu statistikas pārskatu vidējais atbildētības līmenis (%)”.