Politikas mērķis: modernizēt oficiālās statistikas nodrošināšanu, ieviešot e-risinājumus, attīstīt metodoloģiju, paaugstināt atbilstību kvalitātes prasībām un mazināt administratīvo slogu uzņēmējiem / Statistikas likums 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)

Plānotā vērtība (2022)

Statistikas iestāžu īpatsvars, kas oficiālo statistiku un aprakstošos metadatus publicē oficiālās statistikas portālā (%)   

MK 11.08.2020. noteikumi Nr.501 “Oficiālās statistikas portāla noteikumi”

-

90

Valdības rīcības plāns

34.1., 34.2., 125.2., 231.1.

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

9 901 786

10 552 492

11 197 359

10 013 247

9 720 658

495

477

475

475

475

24.00.00 Statistiskās  informācijas nodrošināšana

9 901 786

10 552 492

11 197 359

10 013 247

9 720 658

495

477

475

475

475

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Datu noliktavas ietvaros integrēti dati no ārējiem datu sniedzējiem/īpašniekiem (skaits)

63

63

70

70

70

Uzņēmumu statistikas pārskatu vidējais atbildētības līmenis (%)

90

90

90

90

90

Izstrādāta un aktualizēta Oficiālās statistikas programma vidējam termiņam (skaits)

1

1

1

1

1

Latvijas augstskolu absolventi, par kuriem veikts monitorings (skaits)

-

60 000

60 000

75 000

-

Profesionālās izglītības iestāžu absolventi, par kuriem veikts monitorings (skaits)

-

16 000

24 000

32 000

-

Kvalitātes rādītāji

Respondentu apmierinātības aptaujā novērtēts darbinieku saziņas, kultūras un profesionalitātes līmenis (ar CSP darbu apmierināti un daļēji apmierināti)(%)

95

86

-

86

-